د متحده ایالاتو د حکومت رسمي ویب پاڼه

پشتو

د خصوصی حریم ساتني لپاره خبرتیا

د خصوصی حریم ساتني لپاره خبرتیا

ددي لپاره چي د دفاع وزارت د ډالیو خپرونې لپاره زمونږ د ټولنې یوه برخه یاست ستاسو څخه مننه. مونږ ستاسو د شخصی معلوماتو او ستاسو د خصوصی حریم حق د ساتنې لپاره هوډمن یو.

دغه خبرتیا ستاسو د خصوصی حریم په هکله وضاحت ورکوي چی څنګه ستاسو له معلوماتو څخه ګته پورته شي، په هغه صورت کې چی:

 • زمونږ له ویسایت نه لیدنه وکړئ https://dodrewardsprogram.net
 • د نورو ارتباطي طریقو لکه بازارموندني او یا نور پېښو، لپاره له مونږ سره په اړیکه کې اووسئ.

پدغه خبرتیا کې د خصوصی حریم ساتني، لاندې ټکو ته اشاره شوی:

 • ویب سایت” زمونږ پورې تړلی هر ویب سایت ته ورتګ ورکوو چی کوم مش کرښې سره تړاو لري.
 • “چوپړتیاوي” خپل ویب سایت او نور تړلي چوپړتیاوي لکه بازارموندنې او نورو پېښو ته ورتګ ورکوو.

د خصوصی حریم ساتني موښه داده چي په واضح توګه تاسو ته وضاحت ورکړل شي ترڅو پوه شۍ چي څه ډول معلومات راټولوو، څنګه ترې ګټه اخلو او زمونږ حقوق د هغه په تړاو څه دي. که چیري د خصوصی حریم ساتني دغه شرایطو سره همغږي نه یاست. هیله کوو زمونږ د چوپړتیاو نه د ګتي اخیستني څخه ډډه وکړئ.

هیله کوو د خصوصی حریم ساتني خبرتیا په غور سره ولولئ، دا کار له تاسو سره مرسته کوي ترڅو پوه شئ هغه معلومات چي مونږ يي راتلوو څرنګه ترې ګټه پورته کیږي.

معلومات په اوتومات ډول راتولیږي

په لڼده توګه: ځیني معلومات لکه: IP یا ستاسو د انترنت معلومات، پلټون یا براوز، ستاسو وسیله او زمونږ ویب سایت څخه د بیاکتنې وخت په اوتومات ډول راټولیږي.

کله چي زمونږ له ویب سایت څخه لېدنه کوی او له هغه نه ګټه اخلئ، مونږ په اوتومات ډول ځانګړي معلومات راټولوو، خو دغه معلومات ستاسو شخصی پیژندنه لکه (نوم او د اړیکې اطلاعات) نه ښئيي، خو کیدايشي ستاسو د دستګاه او دهغه د ګټي اخیستني معلومات پکې شامل وي، لکه IP یا د انترنت معلومات، د دستګاه پلټون یا براوزر، د عامل سیستم، د ژبو لومړیتوب، انترنتی آدرس، هیواد، ځای او داسې معلومات وي چي زمونږ له ویب سایت څخه د ګټي اخیستني د طریقې او وخت او داسې نور تخنیکي معلومات، دغه معلومات په لومړۍ پړاو کې زمونږ د ویب سایت د امنیت ساتني او کړني او زمونږ د موښو د تحلیل او تجزیي او همدارنګه زمونږ د کورني راپور ورکولو لپاره اړتیا ده.

لکه ډېری تجارتونه، او همدارنګه مونږ د cookies او نور ورته تکنالوژۍ له لارې معلومات را ټولوو.

هغه معلومات چي مونږ يي راټولوو عبارت دي له:

 • سیستم کې داخلیدل او له معلوماتو څخه ګټه اخیستل: سیستم کې داخلیدل او له معلوماتو څخه ګټه اخیستل چوپړیتاوو پوري تړاو لري، تشخیص، زمونږ کړنې او د معلوماتو چوپړتیا ویب سایټ ته لاسرسي یا ګټه اخیستنه په اوتومات ډول راټولیږي او مونږ هغه د راپورونو په دوسیه کې ثبتوو، له مونږ سره ستاسو د غبرګون طریقي په اړه، دغه معلومات ممکنه ده د IP آدرس، د دستګاه معلومات، د پلټون یا براوزر څرنګوالی، ستاسو فعالیت پورې تړلی تنظیمات او معلومات په ویب سایټ کې وي. (لکه: د نېټې / وخت نښي ستاسو د ګټي اخیستني په تړاو، د پلټون په واسطه لیدل شوي پاڼې او فایلونه او نورې کړنې چی تاسو يي ترسره کوی)، د دستګاه د کړنلاري معلومات (لکه: د سیستم فعالیت، د تېروتني راپورونه چي ځیني وخت په تصادفې ډول چاپیریال د هغه یادونه کوي او د هارډویر تنظیمات).
 • د دستګاه لرونکي: مونږ د دستګاه لرونکي لکه د کمپیوټر معلومات، ټیلیفون، تبلیټ او یا نور دستګاوي چي د هغه په وسیله ویب سایټ ته لاسرسۍ پیدا کوی راټولوو چي ستاسو د ګټې وړ دستګاه پوري تړلي ده. د دعه دستګاوي لرونکي کیدایشي د لاندې معلوماتو شامل وي لکه: IP آدرس یا انترنتي پوهاوي (مرستیال خدمتګار یا proxy server )، د دستګاه یا خپرونې د پیژندني شمیره ځای، د پلټون څرنګوالی، د هاردویر څرنګوالی، د انترنتي خدمتونو آسانتیاوي برابرونکی یا مخابراتي شرکت، د عامل سیستم او د سیستم ځای پرځای کول معلومات وي.
 • د ځای او مکان ډیتا: مونږ د موقعیت لرونکي، لکه ستاسو د دستګاه پوري تړلي معلومات راټولوو، چی کیدایشي کره یا نا سم وي. دا چي پّ کومه اندازه معلومات راټولوو ستاسو د وسیلی په څرنګوالي او تنظیماتو پورې تړلی دی چي د ویب سایټ د کتني لپاره تري ګټه اخلۍ. د مثال په توګه: ( د IP آدرس په اساس) کیدایشي د موقعیت جغرافیايي ډیتا راټول کړو چي ستاسو اوسني پته مونږ ته را وښايي. تاسو کولای شی مونږ خپل معلوماتو د لاسرسي مانع شۍ او یا د کومي وسیلي څخه چي ګټه اخلۍ د موقعیت ښودلو په بندولو سره خپل معلوماتو ته زمونږ د لاسرسي مانع و ګرځۍ ، خو که چیري خپل معلوماتو ته زمونږ د لاسرسۍ مانع وګرځۍ کیدایشي تاسو ونتوانیږۍ تر څو زمونږ د ځانګړي هراړخیزو خدماتو څخه ګټه واخلۍ.

څنګه کولای شو ستاسو له معلوماتو څخه برخمن شو؟

خپل د ویب سايټ څخه راټول شوي معلومات د مختلفو تجارتي موښو لپاره چي لاندې توضیحات ورکړل شویدي ترې ګټه اخلو.

ممکن ستاسو له ډیتا څخه په لاندې موښو کې ګټه واخلو:

 • زمونږ د خدماتو د حفاظت پخاطر: زمونږ د هلي ځلي یوې برخې په عنوان ممکنه ده برخه زمونږ د ویب سایټ د خوندیتوب لپاره ستاسو له معلوماتو ګټه پورته کړو (د مثال په توګه: د درغلۍ د نظارت او مخنیوي)
 • زمونږ د شرایطو او د الزاماتو او مقرراتو د تطبیق پالیسۍ د پلي کیدو لپاره.
 • زمونږ د اوسني ملاتړ او فعالیت د پوره کیدو لپاره
 • د ویب سایټ او سیستم اداره کول او ساتنه
 • د تحقیقاتو او پرمختګونو ترسره کولو لپاره
 • د وظیفي ترسره کیدل او د قانون پلي کول

آیا مونږ له cookies او نور تعقیبونکي تلکنالوژۍ څخه ګټه اخلو؟

لندېز: ممکنه ده له cookies او نور تعقیبونکي تلکنالوژۍ (څراغونه او پکسلونو ـ like web beacons and pixels) څخه د معلوماتو د راټولولو او آرشیف نه ګټه واخلو.

ترڅو چي تاسو زمونږ ویب ایټ یا خپورني بیا راګرځۍ کوکی ګاني او ورته فناوریاني کولای موږ سره مرسه وکړي، تاسو په اوتومات ډول وپیژنو. کوکي ګاني مونږ سره مرسته کوي د ویب سایټ بیروبار وڅیړو، ویب سایټ پیاوړي کړو، او تشخیص کړو چي کوم خدمات تر ټولو زیات مینه وال لري. او همدارنګه مونږ کولای شو له داسې معلوماتو څخه د محتوا او فرمایشي اعلانونه د خدماتی کارونکي چي کړني يي ښئیی د یوي خاصي موضوعي حوزي ته لیوالتیا لري، ګته واخلو.

دېری انترنتي پلټونکي یا براوزر د کوکي ګانو قبلولو لپاره د مخکي تنظیماتو په صورت آماده شوي دي، که چیري تاسو يي غوره کوی، تاسو کولای شۍ خپل پلټون یا براوزر داسې تنظیم کړۍ چي کوکي ګانې رد یا له منځه یوسي او که چیري ستاسو ټاکنه لمنځه وړل او یا د کوکي ګانو ردول وي دا کولای شي زمونږ د ویب سايت په ځیني ځانګړتیاوي یا خدماتو باندې تاثیر لرونکي وي.

د نه تعقیبولو لپاره د کنترول ځانګړیتاوي

دېری د ګرځنده تیلیفونونو عملیاتي سیستمونو پلټون یا براوزر او د مبایلونو خپرونې د نه تعقیبولو امکانات یا (DNT) درلودونکي دي چي تاسو کولاي فعال یي کړۍ ترڅو تاسو ته ستاسو د خصوصي حریم په هکله خبردارۍ ورکړي چي ستاسو ډیټا، آنلاین پلټني ذخیره او نه څارل کیږي. پدغه برخه کې هیچ د پیژندنې او عملی کېدونکي خبرتیاوي DNT کوم معیار وروستۍ شوي ندي. همدا دلیل دی، چي مونږ هیڅ کوم میکانیزم چي په اوتومات ډول ستاسو ټاکنه د آنلاین د نه تعقیبولو سره وصلوي، ځواب نه ورکوو. که چیري د آنلاین تعقیبولو لپاره جوړ شو که باید په راتلونکي کې د هغه نه ګټه واخلو، د یو اصلاح شوي خصوصی حریم خبریتا سره تاسو په جریان کې به پریږدو.

هغو کسانو ته چي د متحده ایالاتو څخه بهر نه دکغه ویب سایټ ته لاسرسۍ لري خبرتیا.

زمونږ خدمات مونږ خپله د متحده ایالاتو څخه اداره کوو، او ددغې هیواد کسانو ته د لاسرسۍ وړ ده، او حتمي نده چی د هیڅ بل ایالت او واکمنۍ تر قانون او صلاحیت لاندې پرته د امریکې متحده ایالاتو نه اووسو. هر رنګه معلومات چي ددغې خدماتو په ګټه اخیستني سره ورکوۍ ممکنه ده چي ذخیره او د ترسره کیدو وړ وي، او په متحده ایالاتو کې ولیږدول شي او یا نورو هیوادونو ته چی نشي کولای د ساتني او یا ستاسو شخصی معلوماتوخوندیتوب تضمین کړي، لکه څنګه چي هلته میشت یاست. که چیري تاسو نه غواړۍ چي ستاسو شخصي معلومات ستاسو له هیواد څخه د باندې انتقال شي، هیله کیږي چي خپل معلومات د دفاع وزارت د ډالیو خپرونه ته مه ورکوئ او ددغي خپرونې له ویب سایټ څخه هم ګټه مه اخلئ.

د دفاع وزارت د ډالیو خپرونې ته خپل د شخصی معلوماتو په ورکولو سره تاسو په صراحت سره خپل موافقت متحده ایالاتو ته خپل د معلوماتو په لیږدولو سره ښئيئ.

د دفاع وزارت د ډالیو خپرونه یا د هغه د خدماتو ورکوونکي کیدایشي ستاستو شخصي معلومات د (EEA) د اروپا اقتصادي منطقې څخه نورو هیوادونو ته متقل کړي، چي ځیني يي لا تر اوسه د اروپا کمیسیون له لوري تعین شوي ندي چی د ډیټا د مناسبي سطحی خوندیتوب د EEA له استندرد سره برابر نورو هیوادونو ته چي د ډیټا د EEA خوندیتوب استندرد سطحي ته اړتیا نلري او د دفاع وزارت د ډالیو خپرونه ستاسو د شخصي معلوماتو د خوندیتوب لپاره له مختلفو قانوني لارو، لکه د قراردادي ګټه او کتبي تضمینونو خدماتو ورکونکو نه ګټه اخلي.

مونږ د خصوصی حریم خوندیتوب له دي سیاست سره په مطابقت کې چي ستاسو د شخصی معلوماتو د ذخیري ځای په نظر کې نه نیولو سره چي تاسي ورته لاسرسۍ لرۍ، اداره به یي کړو.

له باندنې ویب سایټونو سره تړنې.

د متحده ایالاتو فدرال څخه بهر ویب سایټونه تړنې او یا د تجارتي نومونه ګته اخیستنه، ګدون یا د دفاع وزارت د ډالیو خپرونې ویب سایټ کې ګډون د کار اخیستونکو لپاره هوساینه ده. د تائید لپاره داسې ګټه اخیستنه یا د متحده ایالاتو د ډالیو خپرونې ویب سایټ ته رسمي تائید، د خصوصی برخې خدمات یا محصول ندی.

د درغلۍ او ناوړو کمپیوټري ګټه اخستني پر وړاندې کړنې.

د 1986, 18 U.S.C. § 1030, کال د قانون په اساس او د 1001 مادي 18 سرټکي، د اجازي نه غیر کوښښ په معلوماتو باندې اضافه کول او یا د معلومات تعدیل پدغه ویب سایټ کې بکل منع ده او د درغلۍ ناوړه کمپیوټري ګټه اخیستونکي تر قانون لاندې چلند سره مخامخ کیږي.

د دفاع وزارت د خصوصی حریم کړنلاره.

د امرکې متحده ایالاتو دفاع وزارت د خصوصی حریم ساتني د سیاست په اړه پوهاوي لپاره دغه تړون ته نظر واچوئ.

څنګه له مونږ سره اړیکه ونیسۍ?

د خصوصي حریم د ساتنې د سیاست یا ستاسو له معلوماتو څخه د ګټه اخیستني په اړه ستاسو نظریات او پوښتنو ته د قدر په سترګه ګورو. که چیري غواړۍ د امریکې د متحده ایالاتو د دفاع وزارت اداری د خصوصی حریم ساتنې لا ډېر معلومات ولرۍ، هیله ده وګورئ.

انعام ترلاسه کړئ. یو توپیر منځته راوړل.

دلته یو شمیر لارې شتون لري چې په خوندي ډول د امریکا متحده د دفاع وزارت مرکزي قومندانۍ د ډالی خپرونه ته معلومات وسپاري. تاسو کولی شئ د متعدد پلټ فارمونو وټاکئ او په خپله غوره ژبه کې معلومات وسپارئ.

موږ غواړو چې تاسو خپل معلومات د امکان تر حده په مشخص ډول بیان کړئ. خپل نوم، ځای، ژبه، مفصل معلومات او هر اړونده فایلونه وړاندې کړئ.

د معلوماتو سپارل

د اړیکه فورمه ډکه کړئ

د له جزئیاتو سره برابر ډیر او کره معلومات. د ډالئ وړ ګرځي

* مهربانې وکړئ ټول پړاوونه بشپړ کړئ

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

د بریالیتوب کیسې

ستاسو د معلوماتو د سپارلو څخه مننه.

د امریکا متحده د دفاع وزارت مرکزي قومندانۍ د ډالی خپرونه هره ترلاسه شوې لارښوونه لولي، نو مهرباني وکړئ صبر وکړئ.

کور پاڼه