وب سایت رسمی دولت ایالات متحده

فارسي

در مورد

نمای کامل برنامه

این برنامه به منطور اعطا جوایز به افراد واجد شرایط که به نیرو های ایالات محتده یا متحدان آن اطلاعات مأثر به منظور کمک یا جلوگیر از فعالیت های ترروریستی را ارائه می کنند ایجاد شده است.

نحوه ی ارسال اطلاعات

راه های متفاوتی برای ارسال ایمن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. از شما تقاضا می نماییم تا اطلاعات خود را به طور مشخص بیان نمایید، نام ، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مربوطه را شریک سازید.

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

فارم آنلاین ایمن

اطلاعات را با استفاده از فارم آنلاین ایمن ارسال نمایید

واتس آپ

بمنظور ارسال اطلاعات وتس آپ خویش را در مبایل یا کمپیوتر باز کنید. واطلاعات را ارسال نمایید. شماره ی +1 (201) 2124916 میباشد.

تلگرام

بمنظور ارسال اطلاعات تلگرام خویش را در مبایل یا کمپیوتر باز کنید. اسم کاربردی dodrewardsprogram_bot است

پردازش جوایز

اطلاعات ارسال شده، رمزگذاری شده و به صورت ایمن با مقامات مرکز فرمانده ی وزارت ایالات متحده شریک ساخته می شود تا مورد ارزیابی، بررسی و تایید قرار گیرد.

مرکز فرمانده ی ایالات متحده اطلاعات جالب توجه را تبلیغ می کند(به صورت پیام پخش می نمایید).

مرکز فرمانده ی ایالات متحده اطلاعات را توسط شبکه های موجود دریافت می کند.

مقامات مرکز فرمانده ی ایالات متحده اطلاعات را اولیت بنده ی کرده و به بخش های مرتبط ارسال می نمایید.

اطلاعات توسط مقامات مرکز فرمانده ی ایالات متحده بررسی و پردازش می شود.

اگر اطلاعات قابل اعتماد بوده و تایید شود، به صورت محطاطانه به افراد جایزه تعلق خواهد گرفت.

پردازش جوایز

اگر اطلاعات توسط مقامات مرکز فرمانده ی وزارت دفاع ایالات متحده قابل اعتماد شمرده شده و تایید شود، به صورت محطاطانه با افراد تماس گرفته و جایزه تعلق خواهد گرفت. جوایز به صورت نقدی و غیر نقدی قابل پرداخت است.

زبان مورد نظر

برنده ی جایزه شوید، یک تفاوت ایجاد نماید.

راه های متفاوتی برای ارسال امن اطلاعات به برنامه ی جوایز دهی مرکز فرمانده ی ایالات متحده وجود دارد. شما می توانید یکی از این چندیدن راه را انتخاب نمایید و اطلاعات را به زبان مورد نظر خود ارسال نمایید.

از شما تقاضا می کنیم تا جایی که ممکن است اطلاعات خود را به گونه ی واضح بیان کنید، نام، محل، زبان انتخابی، اطلاعات دقیق و فایل های مرتبط را شریک سازید.

ارسال اطلاعات

فورم تماس زیر را پر نمایید

ارائه اطلاعات دقیق با جزئیات بیشتر مورد تایید و جایزه قرار خواهد گرفت.

* خطایی رخ داده است، لطفا دوباره تلاش کنید

١
٢
٣
١
٢
٣
١
٢
٣

داستان های موفق

تشکر از ارسال اطلاعات

برنامه ی مرکز جوایز فرمانده ی ایالات متحده تمامی اطلاعات دریافتی را به طور کامل مطالعه می نمایید، پس لطفا صبور باشید.

بازگشت به صحفه ی اصلی